Wyniki:
Znaleziono 0

Produkty:

Artykuły:

Inne:

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu alergianamlekokrowie.pl

(dalej: Regulamin)

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia przez Usługodawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu alergianamlekokrowie.pl

Serwis prowadzony jest w celu popularyzowania wiedzy o alergii na białka mleka krowiego.

Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

DEFINICJE

Serwis – platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością firmy Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Właściciel Serwisu), prowadzona na serwerze należącym do Octawave dostępna pod adresem www.alergianamlekokrowie.pl

Usługodawca – Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856, kapitał zakładowy w wysokości 12.200.000,00 zł, BDO 000017007;

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w szczególności z Usług dostępnych w Serwisie.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę lub podmioty trzecie oraz korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mogą to być materiały, których właścicielem jest Usługodawca lub w odpowiednich zapisach Użytkownik.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis adresowany jest do osób fizycznych, które ukończyły 13. rok życia, zamieszkałych na terytorium Polski.

W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

  1. a) zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez Serwis lub w ramach usług telekomunikacyjnych
  2. c) zapoznawać się z Artykułami w zakładce: Ryzyko alergii, Objawy alergii, Wszystko o alergii
  3. d) zapoznawać się z tytułami i lidami przepisów kulinarnych w zakładce „Przepisy”

Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem można kierować do Nutricia Polska poprzez formularz kontaktowy zamieszczony tu: https://alergianamlekokrowie.pl/kontakt/ lub pod numerem telefonu: 801165555

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Materiały zawarte w Serwisie, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Materiałów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części lub Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu treści o charakterze bezprawnym.

W sytuacji, w której zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż Użytkownik nie dochował wymaganych prawem bądź zapisami Regulaminu obowiązków, Usługodawca powiadomi go o takim podejrzeniu wraz z uzasadnieniem i zwróci się do Użytkownika mailem z żądaniem zaniechanie czynności będących podstawą takiego podejrzenia wyznaczając Użytkownikowi 7-dniowy termin, a po jego bezskutecznym upływie usunie konto Użytkownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  3. d) informacje pobrane z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  4. e) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
  5. f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje publikowane w Serwisie przez Usługodawcę dotyczące opisów leczenia, sposobów leczenia, konkretnych porad lekarskich, czy innych zagadnień o charakterze medycznym, czy farmakologicznym nie mają charakteru profesjonalnych zaleceń. Usługodawca nie daje zatem żadnych gwarancji ich przydatności w indywidualnym zastosowaniu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki bądź brak oczekiwanych skutków ich wykorzystania przez Użytkowników.

WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISIE

Korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

Parametry techniczne komputera lub urządzenia elektronicznego do przeglądania internetu: Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy), karta graficzna; Urządzenie powinno spełniać minimalne wymagania zainstalowanego oprogramowania systemowego oraz gwarantować komfortową obsługę przez użytkownika.

Posiadanie stałego dostępu do sieci internetowej;

program umożliwiający wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML). Preferowane przeglądarki internetowe:

-Firefox wersja 74 lub wyższa ,

-Opera wersja 68 lub wyższa,

-Chrome wersja 81 lub wyższa,

-Edge wersja 81 lub wyższa,

-Safari wersja 13 lub wyższa,

-Android Browser wersji 19 lub wyższa,

-Internet Explorer wersji 12 lub wyższa.

DANE OSOBOWE

W ramach świadczenia usług Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika lub zebrane przez nas od Użytkownika podczas korzystania przez niego z Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych, w tym w szczególności wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi, są opisane w Polityce Prywatności, która stanowi integralną i nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

Reklamacje rozpatruje Właściciel Serwisu. Reklamacje będą przyjmowane przez Właściciela Serwisu poprzez Formularz kontaktowy https://alergianamlekokrowie.pl/kontakt/

Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, datę urodzenia dziecka, datę i jak również dokładny opis reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w formularzu kontaktowym.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz za pośrednictwem Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunków korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia skonsultuj się z lekarzem. Dowiedz się więcej...

Newsletter

Najnowsze porady w leczeniu alergii, materiały, aktualności.

Zapisz się
Tarcza ochronna, bezpieczeństwo
Ustawienia prywatności
Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.
Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.